गहाण | Mortgage


गहाण | Mortgage


ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> कर्जाच्या अर्जासोबत जोडावयाचे जमीनकीबाबतचे "मान्यता व माहितीपत्रक"
=> गहाण खत
=> बेदावापत्र
=> ऋणकोने कब्जासहित तारण ठेवण्यासंबंधी केलेला करार कब्जा वास्तू  तारण करार 
=> हुकुमनाम्याची रक्कम देण्याचा करार 
=> वस्तू तारण ठेवण्यासंबंधीचा करार 
=> गहाणासंबंधी बेदावापत्र 
=> कर्ज परतफेडीचे दस्तखत व पावती 
=> गहाण पावती 
=> गहाण मिळकतीचे खरेदीखत 
=> गहाणखताचे हस्तांतरण 
=> अटीवर गहाणखत विक्रीखत 
=> जमीन व इमारतीचे बांधकामासंबंधी गहाणखत
=> जमीन व इमारतीचे कब्जे गहाणखत 
=> मालमत्तेचे दस्ताएवज, गहाण ठेवण्यासंबंधी बँकेशी केलेले दस्ताखत 
=> बँकेकडे मालकता गहाणखत 
=> मालमत्तेचे साधे गहाणखत 
=> व्यवहारासाठी लिहून दिलेले गहाण खत
=> विक्रीची शर्त असलेले गहाणखत 
=> दस्ताएवज गहाण ठेवल्याचे नोंद पत्र 
=> बिन मुदतीचे सतत चालू राहणारे तारण गहाणखत 
=> रजिस्टर्ड गहाणखत 
=> कर्जाऊ रक्कम परत फेड करण्याबाबत तारण म्हणून मिळकत गहाण ठेवण्यासंबंधीचा करारनामा 
=> टाचनयादी 
=> मुदत गहाणखत 

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................
ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹४००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६८.७५ टक्के सवलतीच्या दरात.


हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com

आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र