दिवाणी दावे | दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

दिवाणी दावे | दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

करार | Agreement

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

पोटगी | Maintenance

पोटगी | Maintenance

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

इच्छापत्र | Will

इच्छापत्र | Will

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

इच्छापत्र | मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | मृत्युपुत्र | Will Deed

प्रॉमिसरी नोट | Promissory  Notes

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

पावती | Receipt

पावती | Receipt

वसुली | Recovery

वसुली | Recovery

रिलीज डीड | Release Deed

रिलीज डीड | Release Deed

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

नोटीस | Notice

नोटीस | Notice

वाटणी पत्रे | Partition Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

Leave & Licence Agreement

Leave & Licence Agreement

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

संकीर्ण | Miscellaneous

संकीर्ण | Miscellaneous

गहाण | Mortgage

गहाण | Mortgage

घटस्पोट | Divorce Deed

घटस्पोट | Divorce Deed

Exchange Deed

Exchange Deed

बेदावा पत्र

बेदावा पत्र

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

हमीपत्र | Bond

हमीपत्र | Bond

साठेखत | Agreement to Sale

साठेखत | Agreement to Sale

लवाद करारनामे | Arbitration

लवाद करारनामे | Arbitration

दत्तक पत्र | Adoption Deed

दत्तक पत्र | Adoption Deed

अदला बदल पत्र

अदला बदल पत्र