मुखत्यारपत्र | Power of Attorney


मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> पॉवर ऑफ अटर्नी 
=> पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करणे 
=> घरसंबंधी केलेली मुखत्यारपत्र रद्द करणे
=> ऐपत प्रमाणपत्र 
=> जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी 
=> इर्ररीव्होकेबल जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी 
=> एकच मिळकत विकण्या विषयी मुखत्यारपत्र 
=> रक्कम वसूल करण्यासाठी मुखत्यारपत्र 
=> सहिसंबंधी मुखत्यारपत्र 
=> संपत्ती संबंधी सामान्य मुखत्यारपत्र 
=> इर्ररीव्होकेबल जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द न करता येणारे मुखत्यारपत्र
=> जमीन विक्रीचे विशेष मुखत्यारपत्र 
=> सर्व साधारण मुखत्यारपत्र 
=> लॉकर बंद कराण्यासंबंधी केलेले मुखत्यारपत्र
=> कोर्ट कामकाजाबाबत अधिकार देणेविषयी मुखत्यारपत्र 
=> कधीही रद्द न होणारे मुखत्यारपत्र 
=> दावा दाखल करून चालाविणेसाठी भागीदारी फर्म कडून एका भागीदाराची केलेले विशेष मुखत्यारपत्र 
=> दस्त रजिस्टर करण्यासंबंधी द्यावयाची पॉवर ऑफ अटर्नी 
=> दस्त नोंद्वाण्यासंदार्भात केलेले विशिष्ट मुखत्यारपत्र 
=> मिळकत विकण्यासंदर्भातील विशिष्ट मुखत्यारपत्र 
=> कोर्टच्या कामासाठी मुखत्यारपत्र 
=> विक्री अधिकाऱ्यां समोर चाललेल्या कामकाजाचे संदर्भातील मुखत्यारपत्र 
=> विशिष्ट मुखत्यारपत्र 
=> सर्व भागीदारांनी एकाच नावाने केलेले मुखत्यारपत्र 
=> परदेशात जाणार्या इसमाने आपली मालमता व व्यवसाय देखभाल व इतर कामाकरिता केलेले मुखत्यारपत्र 
=> खास मुखत्यारपत्र 
=> कुल मुखत्यारपत्र 
=> मृत्यू पत्राचा नमुना
=> हमीदस्ताचा नमुना

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹४००/-  मात्र

आजच खरेदी करा टक्के सवलतीच्या दरात.


हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com

आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र