नोटीस | Notice


नोटीस | Notice

ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> नाव बदलाबाबत जाहीर नोटीस 
=> भाडेपट्टी करारातील अटींचा भंग झाल्यामुळे करार संपुष्टात आल्याबद्दल पाठविण्याची नोटीस 
=> दुकानाचा करारातील अटींचा भंग झाल्यामुळे करार संपुष्ठात आल्याबद्दल पाठविणेची नोटीस 
=> भादेपट्टयाची मुदत संपल्यानंतर घरमालकाने घराचा ताबा मिळणेसाठी भाडेकरूला पाठविण्याची नोटीस 
=> कागदोपत्री संपादित केलेली परंतु प्रत्यक्ष ताबा न घेतलेली जमीन मालकी हक्काने मिळावी यासाठी देण्याची नोटीस 
=> नोकरीतील कायदेशीर देय रक्कम वसूल करणेसाठी नोटीस
=> नांदायला येणे बाबत नोतीसीचे उत्तर
=> कोर्ट निकाला प्रमाणे बायकोला येणेबाबत नोटीस 
=> गहाणाची रक्कम देणेबाबत नोटीस 
=> सदनिका आरक्षित केलेल्या व्यक्तीस करार संपुष्ठात आल्याचे कळविणेबाबत बिल्डरची वकिलांमार्फत नोटीस 
=> मुखत्यारपत्र रद्द करणेबाबत जाहीर नोटीस 
=> सासर्याकडून पोटगी मागणेसाठी विधवा सुनेची नोटीस 
=> दिलेल्या चेकचे पैसे देण्यास थांबविण्यास पोस्ट ऑफिस बँक यांच्या नोटीस 
=> भागीदारी संस्था विसर्जित करणेबाबत एका भागीदाराकडून इतर भागीदारास नोटीस 
=> अज्ञात मुलातर्फे पालकांची नोटीस 
=> हमी दिलेली रक्कम भरणेबाबत हमी दिलेल्या बँकेस नोटीस 

 

थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹४००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६८.७५ टक्के सवलतीच्या दरात.


हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com

आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र